Historie v datech

V datech

1273

první zmínka o plumlovském hradu

1273 - 1311

Mikuláš I. Opavský

1310

první písemná zmínka o plumlovském hradu

1311 - 1322

Jan Lucemburský

1322

panství získávají Kravařové ( panství kupuje Vok I. z Kravař )

1322

první zmínka o podhradí (vsi) Plumlov

1322 - 1328

Vok I. z Kravař

1328 - 1344

Jindřich I. z Kravař

1344 - 1347

Petr I. z Rožmberka

1347 - 1375

Beneš II. z Kravař

1347

Plumlov se připomíná jako podhradí (ves)

1348

Plumlov pravděpodobně povýšen na městečko , ale tento termín není možno doložit archívním materiálem

1348 - 1384

v těchto letech Plumlov povýšen na městečko

1369 - 1375

Beneš II. z Kravař - nejvyšším komorníkem Olomouckého

zemského soudu

1384

první písemná zmínka o Plumlově jako městečku

1375 - 1420

rodové sídlo plumlovské větve Kravařů

1375 - 1411

Petr I. plumlovský z Kravař - od roku 1406 nejvyšším komorníkem Olomouckého zemského soudu

1411 - 1420

Jindřich III. plumlovský z Kravař - roku 1419 moravský zemský hejtman a 1.11.1420 padl v bitvě pod Vyšehradem (proti husitům)

1411 - 1417

Beneš V. plumlovský z Kravař (spoluvládce Jindřicha III.)

1420 - 1434

Petr II. strážnický z Kravař - v letech 1417 - 1419 a 1421 – 1423 moravský zemský hejtman

1434 - 1466

Jiří Strážnický z Kravař

1466

Kravařové vymírají po meči

1466 - 1495

Johanka z Kravař

1466 - 1494

Jan Heralt z Kunštátu

1490 - 1493

Lidmila z Kunštátu a manžel Vratislav z Pernštejna - moravský zemský hejtman v letech 1494 - 1496

1495 (25.2.)

Johanka Z Kravař vydává plumlovským odúmrť

1495

1496 panství získávají Pernštejnové

1495 - 1496

Vratislav z Pernštejna

1496 - 1521

Vilém z Pernštejna - nejvyšší hofmistr království českého

1507 - 1508

hrad přestavěn a označován je jako zámek

1518 (18.12.)

listina vydána z Pernštejna, kterou osvobozuje Plumlovské od povinnosti vykonávat hony a lovy za roční plat

1521 - 1548

Jan z Pernštejna - moravský zemský hejtman v letech 1515 - 1519 , 1526 - 1528 a 1530

1522 - 1526

Jan z Pernštejna staví zámek v Prostějově , počátek poklesu významu Plumlova

1548 - 1561

Vojtěch z Pernštejna, sídlí na Plumlově

1555

postaven kostel v Plumlově

1561 - 1582

Vratislav z Pernštejna , nejvyšší kancléř království českého

1561 - 1608

Marie Manrigue de Lara , manželka Vratislava z Pernštejna

1582 - 1597

Jan zPernštejna

1586

požár hradu a části městečka

1590

1591 první zmínka o pivovaru

1590

nejstarší dochovaný urbář panství plumlovského

1597 - 1599

Vratislav Eusebius z Pernštejna (plumlovské panství zastaveno věřitelům)

1599

panství kupují Lichtenštejnové

1599 - 1627

Karel z Lichtenštejna , moravský zemský hejtman 1604 - 1607 , kníže od roku 1608 , kníže opavský od roku 1614 , místodržící v Čechách roku 1620 , člen mincovního konsorcia (kiprová mince) 1622 - 1623, vévoda krnovský od roku 1623

1600 (12.8.)

Karel z Lichtenštejna potvrzuje městečku Plumlovu dřívější privilegia

1602

nejstarší známé vyobrazení pečeti městečka Plumlov

1605 - 1616

dokončena oprava hradu

1610

protržení rybníku v Plumlově a zatopení města Prostějova

1618

dokončena přístavba opevnění hradu

1619

29.července - dobytí hradu stavovským vojskem (velitel Pucheim)

1627 – 1684

Karel Eusebius z Lichtenštejna

1632

první zmínka o škole

1643

23.června - dobytí hradu švédským vojskem (velitel Torstensson)

1680 - 1688

stavba zámku

1684 - 1712

Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna

1690

ustávají práce na zámku

1692

vybavení čtyř pokojů k obývání

1697

pamětní deska před kostelem na švédský útok

1706

socha Svatého Jana Nepomuckého

1712

vymření Karlovské linie Lichtenštejnů a nástup linie Gundakarovské

1712 - 1721

Antonín Florián z Lichtenštejna

1718

rytiny od A.Delsenbacha

1718

hradní kaple vybavena novým inventářem

1721 - 1732

Josef Jan Adam z Lichtenštejna

1732 - 1748

Jan Karel Nepomuk z Lichtenštejna

1741 - 1772

plumlovské panství 3x vyloupeno od Prusů

1745

plumlovský pivovar má roční výstav 3850 sudů piva

1748 - 1772

Josef Václav Vavřinec zLichtenštejna - socha Svatého Petra z Alcantery

1749

socha Svatého Floriána

1751

panství Plumlov mělo 31 obcí

1763

požár v městečku

1772

stavba školy na náměstí (Hlavní nám.)

1772 - 1781

František Josef Jan Adam z Lichtenštejna

1781 - 1805

Alois I. Josef z Lichtenštejna

1786

socha Svatého Antonína Paduánského

1801

30.ledna - poškození zámku a hradu vichřicí

1801 - 1805

bourání hradu

1804 - 1805

přemístění větrného mlýna od kostela do Určic

1810

založena rafinérie cukru

1805 - 1836

Jan I. Josef z Lichtenštejna

1811 - 1814

první výroba řepného cukru na Moravě

1825

stavební práce a poslední přestavba zámecké bašty

1828

požárem zničená škola a kostel

1829 - 1830

stavba školy pod kostelem

1830 - 1832

pokles výroby v plumlovském pivovaře na 1568 sudů ročně

1836 - 1858

Alois II. Josef z Lichtenštejna

1846

Plumlovu uděleno právo tří výročních trhů a to : v úterý před ostatky , v úterý po božím tělu , poslední úterý v září

1850 - 1851

zřízení plumlovského soudního okresu a zřízení okresního soudu (na zámku ), zřízena pošta na náměstí

1850 - 1948

plumlovský soudní okres

1854

narodila se spisovatelka Vojtěška Baldessari Plumlovská

1858 - 1929

Jan II. z Lichtenštejna

1863

narodil se spisovatel Vojtěch Vitásek

1865 - 1868

ruší se vodní pila , stavba parní

1867 - 1869

oprava fasád na plumlovském zámku

1869

zřízena občanská záložna

1870

ustálil se název Plumlov

1872

narodil se spisovatel Václav Svoboda Plumlovský

1875

narodil se prof.František Hýbl

1879

založen Sbor dobrovolných hasičů

1883

založeno Společenstvo řemeslných živnostníků

1893

uděleno právo týdenních trhů

1896

zrušen provoz panského mlýna

1898

v Plumlově zřízen telegraf

1900

ruší činnost pivovar a palírna, zaveden telefon

1903

založen Sokol

1906

zřízen Okrašlovací spolek

1907

opravován zámek

1908

úprava a osazení parku na Hlavním náměstí

1910

zřízen pomník Svatopluka Čecha v parku

1913 - 1933

stavba přehrady

1913

povolena měšťanská škola

1914 - 1915

stavba nové školní budovy

1920

založena Jednota československé obce legionářské

1920

zahájení provozu elektrárny v bývalém mlýně

1921

Plumlov začleněn do Lichtenštejnského velkostatku

1924

založen Orel

1926

postaven klášter Kongregace Dcer božské lásky

1928

vybudováno koupaliště v Borkách

1929

zřízena krejčovská škola

1929 - 1931

František z Lichtenštejna

1930

stavba vodovodu , státní silnice , kina

1931

zámek přechází do vlastnictví Státního pozemkového úřadu

1932

založen sportovní klub

1932

odhalena pamětní deska Dr.M.Tyršovi

1933

sjezd Československé obce legionářské

1937

Petr Bezruč - se stal čestným občanem Plumlova

1950 - 1951

vybudován nový hřbitov za městečkem

1950 - 1951

výstavba Dětského domova na ul.Rudé armády

1964 - 1965

oprava zámku (Vojenské lesy Plumlov)

1965

vybudován autokemping Žralok pro 700 osob

1967

uvedení samoobsluhy na Tyršově náměstí do provozu

1968 - 1969

vybudován vodovod od Kněží hory

1970

výstavba šaten na fotbalovém hřišti v Borkách

1971 - 1973

stavba budovy ZUŠ

1976 - 1977

budování přístavby Základní školy

1976 - 1982

výstavba nové Mateřské školy (za zdravotním střediskem)

1980

1.července - integrace obcí Soběsuky , Žárovice a Hamry k Plumlovu

1986 - 1990

stavba nákupního střediska

1987

uvedeno do provozu nové zdravotní středisko

1989

otevřena nová prodejna v Lesnické ulici (akce Z)

1990

otevření víceúčelové prodejny(nákupní středisko) na Hlavním náměstí

1990

stavebně historický průzkum na zámku (Stanislava Kašpárková)

1993 - 1994

dostavba budovy Základní školy

1993 - 1994

založen Svazek obcí Plumlov-Vícov (VaK)

1993 - 1995

výzkum muzea Prostějovska na rekonstrukci nejstarší podoby hradu Plumlov

1993 - 1997

plynofikace obce Plumlov

1994

přístavba budovy výtvarného oboru ZUŠ

1994

zámek převeden do péče a majetku Obce Plumlov

1995

zpřístupněn zámek a zahájení provádění

1996

zahájení oprav zámku a uzavření zámku pro veřejnost

1997

převod zdravotního střediska na obec

1997

převod bytového fondu Vojenských lesů na obec

1997

prodej pily Vojenských lesů do soukromých rukou

1997

18.července - odhalení pamětní desky Václava Svobody Plumlovského

1997 (1.listopadu)

zrušen domov pro děti předškolního věku na ul.Rudé armády

1997 - 1998

vybudování telekomunikačních sítí

1999

zahájení budování hloubkové kanalizace

1999 - 2000

zahájení opravy nízkého zámku na ubytovací a restaurační zařízení

1999

oprava střechy a fasády kostela Nejsvětějšší Trojice a zabudování nových věžních hodin

1999 - 2000

vybudování hasičského hřiště v Borkách

1999 (18.dubna)

proveden průzkum hradní studny

1999 - 2000

oprava fotbalového hřiště v Borkách

1999 - 2000

oprava bývalé školy v Soběsukách (vybudování 4 bytů , přízemí pro využití osadního výboru)

2000

oprava hlavní komunikace ve směru přehrada - Boskovice

2000 - 2001

výstavba rodinných domů v Sadové a Nové ulici

2000 (21.dubna)

udělení praporu obci

2000 (květen)

oprava radnice na ul. Rudé armády

2000 (červen)

přestěhování Obecního úřadu z Tyršova nám. na ulici Rudé armády

2000 (15.-17.září)

oslavy svěcení praporu

2000 (27.října)

udělení statutu města

2000 - 2001

výstavba domova důchodců v Soběsukách

2000 - 2001

oprava střechy a nástavba zdravotního střediska (sedlová střecha + 6 bytových jednotek)

2000

v tomto roce navštívily Plumlov tyto významné osobnosti : arcibiskup olomoucký Jan Graubner , předseda vlády ČR Miloš Zeman , ministři vlády ČR Jan Kavan (zahraničí) a Pavel Dostál (kultury) , komisař pro připojení k EU Günter Verheugen , velvyslanec EU Ramiro Cibrian

2000

31. prosince na Tyršově nám. oslavy „milénia“ .

2001 - 2002

otevřena výstava o letectví „Vítězná křídla“

2002 (26.05.)

zpřístupněno přízemí a bašta vysokého zámku pro veřejnost

2002

vybudování autobusové zastávky "U Valáška"

2003

zahájena oprava kulturního domu v Žarovicích

2003 - 2004

výstavba školní kuchyně a jídelny

2004

kolaudace čistírny odpadních vod a kanalizace