Návštěvní a prov. řád

Zámecké info

Vstup na nádvoří zámku je volný – bez poplatku, do paláce zámku s poplatkem dle ceníku. Vstup na nádvoří je možno denně dle otvírací doby zámku, mimo tuto dobu od 10,00 do 16,00hodin. Vstup na nádvoří je zvířatům povolen, majitel se postará o případné odklizení trusu. Na nádvoří je vjezd automobilům a motocyklům zakázán, cyklistům je vjezd povolen. V provozní době zámku je na nádvoří otevřena i kavárna a Kamenný sál – občerstvení. Při kulturních akcích je provoz zámku řízen dle scénáře akce, samotný provozní řád prohlídkových tras se může lišit. Všechny informace k provozu zámku získáte v pokladně zámku, která je i s Informačním Centrem umístěna v bráně při vstupu do zámku.

 

Kulturní památka r.č. 374057-5689
ZÁMEK PLUMLOV

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 • Článek – NÁVŠTĚVNÍ SEZONA

  1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října příslušného roku

  2. Objekt Vysokého zámku je v návštěvní sezóňě přístupný

  duben, květen, říjen soboty, neděle a svátky 10:00 – 18:00
  červen a září denně mimo pondělí 10:00 – 18:00

  Délka prohlídky: cca 55 minut

  Prohlídky zámku má okruhy:

  První okruh - zámecká a muzejní expozice, výstavy. Komentovaná prohlídka 1. - 3. patra zámku
  Druhý okruh - strašidelné sklepení
  Třetí okruh - výjimečná prohlídka nikdy nedokončených prostor 4. a 5. patra a zámecké půdy

  3. Nádvoří zámku: je mimo akce a návštěvní dobu volně přístupné veřejnosti denně od 8:00 do 16:00 hodin a v době otevíracích hodin Kameného sálu a kavárny.

 • Článek – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

  1. Volně přístupné prostory objektu se otvírají v 8:00 hodin, pokladna v 9:45 hodin.
  2. pohlídka se koná pod vedením průvodce ve skupinách o min. počtu 3 osob a maximálním počtu 50 osob s jedním průvodcem. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
  3. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky a to i mimo návštěvní dobu zámku. Pokud nebude rezervace prohlídky vedoucím skupiny 10 minut před stanovenou dobou vyzvednuta, právo na rezervaci končí.
  4. Při kulturních akcích může stanovit správa zámku změny v organizaci provozu.

 • Článek – VSTUPNÉ

  1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu zámku se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným ředitelem Zámku Plumlov p.o. Cenovým výměrem jsou stanoveny i poplatky za další služby. Výměr je k nahlédnutí v pokladně a v kanceláři správy zámku.
  2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, na které je vyznačeno datum a čas prohlídky. Po předložení této vstupenky průvodci je návštěvník vpuštěn do objektu.
  3.Platnost vstupenky propadá, nedostaví li se návštěvník na prohlídku včas. Nevyužité vstupenky nelze vrátit.

 • Článek - PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

  1. Děti do 15 let mají do Vysokého zámku vstup jen v doprovodu dospělých, kteří zodpovídají
  2. za jejich dodržování návštěvního řádu.
  3. Odpovědnost správy zámku za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy
  4.Vstup do zámku je na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je zakázáno opouštět vymezené trasy prohlídky v areálu objektu.

 • Článek – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

  1. návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny pracovníků zámku. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
  2. Návštěvníci se zavazují dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy.
  3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů s rozměrnými zavazadly a živými zvířaty.
  4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a také silně znečištěným.
  5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození uměleckohistorického předmětu během prohlídky jsou všichni návštěvníci nacházející se v prostorách zámku, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením, třeba i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR.
  6. V prostorách zámku je filmování a fotografování za poplatek.
  7.Při uskutečnění Filmování, kulturních a společenských akcí se zúčastněni řídí tímto návštěvním řádem a podmínkami smlouvy uzavřené s Klubovým zařízením.

 • Článek – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit kastelán zámku.
  2. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě objektu.
  3. Za ztrátu zapomenutých či odložených předmětů nenese správa zámku odpovědnost.
  4. Přání, pochvaly, stížnosti či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která je umístěna v přízemí zámku. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit přímo na kastelána zámku v jeho kanceláři nebo telefonem na čísle 775 999 815. 5. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 30.3.2013 a současně ruší dosavadní řád.
Klubové zařízení p.o.Plumlov
Kulturní památka r.č.37405/7 – 5689
ZÁMEK PLUMLOV

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Tento provozní řád vydal kastelán Zámku Plumlov za účelem hospodárného a bezpečného provozu areálu ZÁMKU PLUMLOV (dále jen zámek)

 • Článek - 1

  Úvodní ustanovení
  Vlastníkem zámku Plumlov je město Plumlov, které pověřilo správou Zámek Plumlov příspěvkovou organizaci. Zámek Plumlov je v katastrálním území města Plumlova parcely č.971, 792, 973, je kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 37405/7 – 5689. Klubové zařízení, příspěvková organizace je provozovatelem tohoto areálu. Areál zámku je využíván také pro komerční činnost-pronájmy-související s hlavní činností. Provoz zámku je zabezpečován a zajištěn dodržováním platných právních předpisů, zejména: zákon č.20/1987Sb. Opamátkovépéčiv platném znění, zákon č.133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a toxickými látkami, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZČR Č. 113/1977 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 • Článek - 2

  Řízení a organizace
  Za celkový provoz zámku odpovídá kastelán, který je podřízen řediteli p.o. Kastelán dále odpovídá za zajištění a bezpečnost provozu, požární ochranu a ochranu majetku v hradním areálu.

 • Článek - 3

  Návštěvní provoz
  Návštěvní provoz zámku, včetně pravidel pro prohlídky, ochranu a bezpečnost vystavovaných předmětů i návštěvníků se řídí platným NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM SCHVÁLENÝM ŘEDITELEM p.o. Ceny vstupného, pronájmů a ceny suvenýrů v doplňkovém prodeji se řídí platnými schválenými ceníky. Všichni návštěvníci, účastníci občanských obřadů, nájemci, pořadatelé a účastníci kulturních akcí jsou povinni řídit se a dodržovat obecně závazné právní předpisy. Dále jsou povinni respektovat informační tabule umístěné v areálu zámku. V případě nerespektování těchto tabulí a předpisů, mohou být vykázáni ze zámku bez náhrady vstupného. Pokud dojde k poškození nebo zničení vybavení zámku či vystavených exponátů, nese viník odpovědnost za vzniklé škody. Nikdo nesmí vstoupit do neveřejných prostor zámku bez vědomí kastelána , nebo jeho pověřeného zástupce.

 • Článek - 4

  Svatební a další společenské obřady
  Svatební obřadní síň je umístěna v přízemí Vysokého zámku. Po dohodě s vedením zámku, lze uspořádat obřad i v jiných prostorách zámku. Obřady jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Všechny obřady jsou ve spolupráci se správou zámku, svatební obřady ještě ve spolupráci s matričním úřadem. Správa zámku je povinna zabezpečit, aby tyto prostory určené k obřadu byly připraveny. Pro vykonání obřadu mohou vjet na nádvoří zámku pouze tři vozy svatebčanů s platnou povolenkou, které zde setrvají pouze po dobu obřadu. Jiné povolení může dát pouze kastelán zámku.

 • Článek - 5

  Kulturní a společenské akce
  Akce mohou být pořádány správou zámku, nebo jiným pořadatelem. Akce pořádané správou zámku jsou plně v režii kastelána zámku, nebo jím pověřené osoby, která řeší průběh akce. Akce pořádané dalším pořadatelem musí být řešeny smluvním vztahem se správou zámku. Tento pořadatel je povinen dodržovat všechny řády a předpisy související s provozem zámku, stejně tak i obecně platné předpisy. V případě poškození vybavení zámku, je tento pořadatel zodpovědný za tyto škody a je povinen je v plné výši nahradit.

 • Článek - 6

  Provoz při stavebních a restaurátorských pracích
  Během návštěvní doby nerušit výklad průvodců nadměrným hlukem a pohybem. O přítomnosti pracovníků v prostorách zámku musí být informovaný kastelán. Pracovníci se nesmí samovolně pohybovat po zámku mimo své pracoviště, ukládat materiál mimo vyznačené a dohodnuté prostory a brát či používat cizí předměty. Brigádní pracovníci, pracovníci plnící obecně prospěšné práce se řídí pokyny kastelána či jím pověřené osoby.

 • Článek - 7

  Automobilová doprava a pohyb zvířat
  Pohyb aut a motocyklů, při akcích i bicyklů v prostorách zámku je v době návštěvnického provozu zakázán. Mimo akce je jízda na bicyklu po nádvoří zámku povolena, ale pouze mírnou a bezpečnou jízdou a rychlostí. Mimo návštěvnickou dobu je pohyb po zámku umožněn pouze k řešení provozních a stavebních úkolů. Vozila se zdrží v prostorách zámku co nejmenší dobu. Parkovat je možno pouze po dohodě s kastelánem. Pohyb zvířat po nádvoří zámku je možný pouze o dohodě s kastelánem. V případě znečištění nádvoří zvířetem, způsobené nečistoty odstraní či zajistí odstranění majitel. Do prostor Vysokého zámku je zákaz vstupu zvířatům.

 • Článek - 8

  Elektronický zabezpečovací systém
  Elektronický zabezpečovací systém (EZS) Vysokého zámku je napojen na pult ochrany firmy Sida Prostějov. Některé místnosti a budovy Nízkého zámku jsou zajištěny samostatným ochranným systém. Systémy zajišťují, aby do objektu nevstoupila nepovolaná osoba. Ovládání systémů provádí kastelán, nebo jím pověřená osoba, která byla seznámena s provozem EZS a na podpis přebírá zodpovědnost za svěřený kód. Provoz EZS se dále řídí samostatným předpisem.

 • Článek - 9

  Požární bezpečnost
  Provoz zámku Plumlov se řídí obecně platnými předpisy PO a BOZP. Mimo vyhrazená místa je v celém areálu zákaz používání otevřeného ohně a v budovách je zakázáno kouření. Používání hořlavých látek nesmí být v rozporu s návodem k použití a musí se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy. Je zakázáno uskladňovat předměty v místnostech před únikovými východy, v blízkosti hydrantů, hasicích přístrojů hlavních vypínačů el. proudu.

 • Článek - 10

  Prostory k pronájmu
  Prostory k pronájmu, jsou ty prostory nízkého zámku, které užívá další osoba ke svému podnikání, jako skladové prostory a další. Tyto prostory mohou být využívány dlouhodobě pouze po uzavření smlouvy o pronájmu.

 • Článek - 11

  Závěrečná ustanovení
  Havarijní nebo mimořádné situace je nutno ihned hlásit přímým nadřízeným a kastelánovi zámku. Nedodržování Provozního řádu areálu zámku Plumlov bude postihováno podle obecně planých závazných právních předpisů.

  Součástí Provozního řádu návštěvnických prostor ve všech objektech zámku Plumlova mohou být další přílohy a vydaná nařízení.